ទំនាក់ទំនង

 

បើមានអ្វីដែលខ្ញុំអាចឆ្លើយបាន ខ្ញុំរីករាយនឹងឆ្លើយ។

(Visited 172 times, 1 visits today)